Aktuelt call: Learning Tech 11

Call for papers: Learning Tech 11 – Nye teknologier – nye potentialer. Nye udfordringer – nye didaktiske designs

I dette nummer af Learning Tech anlægger vi to perspektiver på didaktik og teknologi. Det første undersøger nye teknologiers didaktiske potentiale og udfordringer. Eksempelvis teknologiske udviklinger som learning analytics og adaptive teknologier. Det andet fokuserer på nye didaktiske designs eller virkningsmønstre fremkommet ved integration af teknologi i undervisningen. Af særlig interesse er designs fremkommet ved påvirkninger af uddannelseskonteksten, som eksempelvis COVID-19 har påvirket undervisningssektorens eksisterende didaktiske designs eller udmøntet sig i nye designs gennem iværksættelse af teknologi.

Førstnævnte perspektiv har været genstand for forskning og udvikling længe. ‘Teknologi i uddannelse’ forstås her bredt som en heterogen størrelse, da det spænder fra anvendelsen af alment funktionelle devices og uddannelsesteknologier til højtdidaktiserede, digitale læremidler, dvs. læremidler med en høj grad af didaktisk rammesætning i form af mål, indhold og metoder. Jævnligt udkommer reviews og metaanalyser, der kortlægger forskningen, herunder virkning og didaktisk anvendelse af nye teknologier som fx adaptive læremidler, immersive teknologier (AR/VR), simulationer, robotter mm., der udvikles og afprøves på diverse uddannelsesniveauer. Til trods for den megen fokus, så savnes fortsat undersøgelser af, hvordan disse indgår i didaktiske designs i uddannelseskontekster og genererer nye og anderledes didaktiske potentialer og udfordringer.

Det andet perspektiv, vi indkalder artikler om, er ændringer i brugen af læremidler, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning og i uddannelse generelt, som følge af ændringer i uddannelsers kontekst eller bindinger (eng. constraints). Perspektivet har særlig fokus på COVID-19 som en anledning til at gentænke undervisning og de etablerede didaktiske designs gennem og med anvendelse af teknologi.

Deadlines og praktisk information:

Bidrag på både dansk, norsk, svensk og engelsk er velkomne

Abstract indsendes senest den 1. maj 2021 på denne mailadresse:
LearningTech@ucl.dk

Artikel indsendes senest den 15. august 2021 i
OJS på tidsskrift.dk. Her skal du registrere dig (hvis du ikke er det i forvejen) og uploade artiklen.

Dobbeltblind peer review udføres i september-december 2021. Rettelser kan laves med deadline for færdigt manuskript 15. februar 2022.

Learning Tech 11 udkommer maj 2022.

Gæsteredaktion:

  • Anne-Mette Nortvig, docent, ph.d., PH Absalon
  • Rasmus Jørnø, lektor, ph.d., PH Absalon
  • Stefan Ting Graf, docent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Thomas Illum Hansen, docent, forskningschef, UCL
    Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • Stig Toke Gissel, docent, leder af Læremiddel.dk, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Her finder du tidsskriftets guidelines og skabeloner.