Uoverensstemmende overensstemmelse

En narrativ fortolkning af epistemologiske og fagdidaktiske forståelser af teknologiforståelse som fag

Af Susanne Dau, Roland Hachmann & Malte von Sehested

Abstract

Teknologiforståelse i folkeskolen har delvist bestået af faglige udvikleres udarbejdelse af faglige prototyper. Der har i forsøget ikke været undersøgt, hvilke epistemologiske og fagdidaktiske perspektiver disse prototypers forløbsbeskrivelser repræsenterer, hvorfor dette vil være artiklens afsæt. Artiklens undersøgelsesspørgsmål er: Hvilke epistemologiske og fagdidaktiske forståelser kan identificeres i udvalgte forløbsbeskrivelser rettet mod teknologiforståelsesfaglighed som selvstændig faglighed, og hvordan kommer disse til udtryk?

Metodisk udvælges narrativer fra ind- til udskoling på baggrund af en strukturel analyse. Den narrative fortolkning tager afsæt i Ricoeurs kritisk-hermeneutiske fortolkningsramme og består af en konfiguration (mimesis 2) af de udvalgte præfigurerede (mimesis 1) narrativer. Tekststykker og plots identificeres og fortolkes med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmålet. Fortolkningerne henter forklaringselementer fra styredokumenter og fokusgruppeinterviews med tekstforfattere af forløbsbeskrivelser sammenholdt med elementer fra den præsenterede teoretiske ramme. På baggrund af den konfigurative fortolkning diskuteres resultaternes skolefagsdidaktiske implikationer.

Denne artikel er på dansk.

Keywords

Teknologiforståelsesfaglighed, epistemologi, narrativer, konfiguration.