Learning Tech 2

Learning Tech 2 har temaoverskriften “Læreplaner og it” og indeholder fem peer reviewed artikler, der undersøger og forholder sig til, hvilken rolle it har spillet i læreplaner gennem tiden, og hvordan it spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at drive uddannelse på.

Forord

Af Stefan Ting Graf, University College Lillebælt & Thomas R. S. Albrechtsen, University College Syd

Der er ingen tvivl om, at it spiller en stadig større rolle i skolernes hverdag og generelt i måden at drive uddannelse på. Det er derfor interessant at undersøge i hvilke sammenhænge i skolen, at it særligt spiller en rolle, hvordan der er blevet lovgivet om det, hvilke forventninger der er til det, og hvordan it faktisk bliver brugt og oplevet af lærere, pædagoger, skoleledere, forældre og elever.

Læs hele forordet

Hvordan bliver it integreret i fagene? Hvilke didaktiske overvejelser må man gøre sig for, at it bliver fremmende og ikke hæmmende for elevernes læring og dannelse? Hvordan kan man igangsætte innovative undervisningsforløb med it? På hvilken måde bliver it indskrevet i læreplanerne, og hvordan tolkes disse beskrivelser i den daglige brug af it i undervisningen? Hvordan kan it benyttes til at skabe mere inkluderende læringsmiljøer i skolen?

Dette andet nummer af Learning Tech indeholder fem artikler, som på hver deres måde analyserer og diskuterer, hvilke forestillinger om it der har været i spil, hvordan disse er blevet en fast del af læreplanerne, og hvordan de har påvirket skolens hverdag.

De første to bidrag er oversigtsartikler, der giver et indblik i nogle af de overordnede udfordringer og historiske forestillinger om it i skolen med særlig fokus på danskfaget.

Jeppe Bundsgaard, Aarhus Universitet, giver således en historisk beskrivelse af, hvordan forholdet mellem it og fagdidaktik er et relativt nyt forskningsområde i en dansk kontekst, og giver sin vurdering af, i hvilken retning det bevæger sig i sin artikel Fagdidaktik og it: Hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? En personlig beretning – som derfor handler mest om danskfaget.

Dorthe Carlsen, University College Syd, analyserer i sin oversigtsartikel Er it en sag for dansk?, hvordan it er blevet beskrevet i læreplanerne for danskfaget i folkeskolen fra 1984 og frem til i dag, og rejser i denne sammenhæng nogle spørgsmål, som denne udvikling giver anledning til, herunder på hvilken måde it både er indhold og redskab i faget.

De efterfølgende tre artikler berører forskellige problemstillinger, der ligeledes i mere eller mindre grad hænger sammen med, at it med tiden er blevet en integreret del af skolernes læreplaner.

Camilla Kølsen Petersen, Alexandra Instituttet, undersøger betydningen af faget Informationsteknologi i gymnasieskolen i sin artikel Potentiale og realiserbarhed i forsøgslæreplanen for Informationsteknologi C og B i gymnasiet. Kølsen diskuterer i sin artikel vigtigheden af at fremme it-skaberkompetencer (’computational thinking’) og på hvilken måde, det er realiserbart på gymnasieområdet.

Dorte Ruge, University College Lillebælt, tager i sin artikel Elevers anvendelse af it som støtte for udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence: Et casestudie fat på, hvordan temaet mad og sundhed griber ind i hele skolen, og undersøger hvordan et undervisningsforløb med brug af it kan være med til at fremme de yngste elevers handlekompetencer inden for dette område.

Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College, fokuserer på temaet skrive- og læseteknologi i sin artikel Et didaktisk spændingsfelt: Undervisning af unge med og i skriftsprogsvanskeligheder, der anvender læse- og skriveteknologi. Artiklen tager udgangspunkt i et fokusgruppeinterview med lærere fra ordblindeefterskoler og diskuterer den didaktik og de strategier, der er behov for at blive udviklet set i sammenhæng med den tilgængelige skrive- og læseteknologi.

Forskningsfeltet fagdidaktik og it har fra starten været tæt forbundet med konkrete udviklingsinteresser. Forskerne har i mange tilfælde designet forskningsprojekter, som bestod i at udvikle digitale læremidler, eller som havde som forudsætning, at der blev udviklet digitale læremidler, som kunne bruges til at undersøge et fænomen eller afprøve en teoretisk formuleret hypotese om, hvad der kunne bidrage til forbedrede eller forandrede praksisser.

Fra Fagdidaktik og it