Learning Tech 5

Temaet for Learning Tech 5 er multimodalitet i didaktikken og klasserummet og nummerets tre artikler tager bl.a. fat i multimodale læsepraksisser, multimodale design og multimodalitet som didaktisk kategori.

Forord

Af Stig Toke Gissel

Vejen frem for multimodalitet

I dette nummer af Learning Tech sætter vi fokus på multimodalitet. Teorierne om multimodalitet har de seneste år været anvendt og diskuteret flittigt blandt forskere over hele verden. Ikke mindst i forhold til analyse og udvikling af didaktiske designs, har teorierne vist deres værdi. Derfor er tiden moden til at gøre status, kigge fremad – og til siden.

Læs hele forordet

Anne Mette Thorhauge tager i nummerets første artikel fat i det højaktuelle begreb ’digital dannelse’. Begrebet er, ifølge Thorhauge, for bredt og i øvrigt fejloversat fra det engelske ’digital literacy’, så det giver mere mening at have ’digital literacy’ som middel og ’digital citizenship’ som mål. For at få literacy til at arbejde for det digitale medborgerskab kræves en redefinition af, hvad vi forstår ved læsning og skrivning, samt at vi svarer på, hvilke kommunikative færdigheder der i det hele taget skal muliggøre medborgerskab og deltagelse. For at vi kan svare på, hvilke færdigheder og kompetencer skolen skal bibringe eleverne, er vi nødt til at forstå, hvilke typer af symbolske fællesskaber, identiteter og deltagelsesformer færdighederne og kompetencerne ideelt skal understøtte. ’New literacy studies’ og ’multimodale læsepraksisser’ præsenteres som konkrete bud på, hvilke digitale kommunikative færdigheder, der er nødvendige i nutidens digitaliserede samfund.

I vores call efterlyser vi bud på, hvordan teorien om multimodalitet kan podes med andre traditioner, fx et begreb om læring og progression samt overvejelser om omsætning eller anvendelse af det multimodale i læremidler og i didaktiske designs. Henrik Kasch delagtiggør os i sin artikel i et teoridrevet design
for inkluderende sprogindlæring, hvor didaktisk teori og digital teknologi forenes i designet af et konkret læremiddel. Teoretisk er Kaschs’ ærinde en krydsbefrugtning af de to teoriretninger Universal Design for Learning (UDL) og Computer-Assisted Language Learning (CALL). Designet prøves af i et tankevækkende pilotstudie, som afrapporteres i artiklen.

Thomas Illum Hansen går i sit bidrag i teori- og begrebsudviklingsmodus og præsenterer i artiklen nytænkende og centrale præciseringer og udvidelser af teorierne om det multimodale. Med afsæt i en kritisk undersøgelse af multimodalitetsbegrebet og nærlæsninger af nogle af de centrale multimodalitetsteoretikere, kobler artiklen an til didaktisk teori. Hensigten er, skriver Hansen, ”en gensidig befrugtning af to traditioner, den socialsemiotiske og den fænomenologiske, med henblik på at udvikle et mere konkret fagsprog om multimodalitet, der kan anvendes til didaktisk analyse”. De analytiske greb anvendes i en eksempelanalyse.

God fornøjelse.
Stig Toke Gissel
Ansvarshavende redaktør for Learning Tech

Med afsæt i den fænomenologiske forankring af multimodalitetsteori kan vi stille en række kritiske spørgsmål til opfattelsen af multimodalitet, der åbner for nye perspektiver på forholdet mellem repræsentationsformer. Det gælder både forvekslinger, fx af det multimediale og det multimodale, og afklaring af det kognitive samspil mellem repræsentationsformer.

Fra Multimodalitet som didaktisk kategori