Learning Tech 8

I dette nummer af Learning Tech præsenterer vi fire spændende artikler, der alle er skrevet på baggrund af præsentationer på IARTEM-konferencen i Odense i 2019. Her kan du bl.a. læse om danskfagets mundtligheds-dimension, kvalitetens semiotik, design af et læremiddel til undervisning i engelsk og spændinger mellem testdata og valg af læremidler.

Forord

Af Stig Toke Gissel og Thomas R.S. Albrechtsen

Dette nummer af Learning Tech er reserveret til nogle af de
spændende præsentationer, som blev leveret på IARTEM-konferencen. IARTEM er et internationalt netværk af læremiddelforskere, som samarbejder om at bringe forskningen i læremidler fremad og ud i verden. Temaet for konferencen var: Researching Textbooks and Educational Media from multiple perspectives: Analysing the texts, studying their use, determining their impact. Således er der stort sammenfald mellem konferencens tema og dette tidsskrifts fokus.

Læs hele forordet

Læremiddel.dk og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole var værter for IARTEM-konferencen i 2019, og vi har inviteret nogle af de mest perspektivrige nordiske oplægsholdere på konferencen til at publicere deres forskning i Learning Tech. I samråd med bestyrelsen for IARTEM blev det besluttet, at Learning Tech ville fokusere på den nordiske forskning, mens øvrige bidrag ville blive publiceret i IARTEMs eJournal. Desuden kan proceedings fra konferencen findes på Læremiddel.dks hjemmeside.

Særnummeret byder på fire interessante artikler: Lene Skov Illum og Dorthe Carlsen præsenterer i artiklen ”Mundtlighed i danskfaget og dets læremidler” analyser af, hvordan den ofte oversete mundtlighedsdimension i danskfaget gøres til egentligt indhold i to didaktiske læremidler. Desuden præsenteres og anvendes modellen ”Mundtlighedstrekanten” som analytisk værktøj til at analysere mundtlige ytringer i forhold til indhold, form og formål, situations- og kulturkontekst samt den mundtlige teksts bestanddele.

Thomas Illum Hansen udfolder sin keynote fra IARTEM-konferencen i artiklen ”The Quality of Quality”. I artiklen præsenteres en kvalitetens semiotik, som bl.a. udfoldes gennem overvejelser om undervisningens repræsentationsproblematik og behovet for et multidimensionalt kvalitetsbegreb. Buddet på en kvalitetens semiotik eksemplificeres gennem analyser af to læremidler.

Benthe Fogh Jensen og Susanne Karen Jacobsen tager os i artiklen ”Design af læremidler til engelskundervisningen på mellemtrinnet” med ind i maskinrummet i deres design af et læremiddel til undervisning i engelsk på mellemtrinnet. I artiklen præsenteres dels det teoretiske afsæt for designet, nemlig et sociokulturelt læringssyn og systemisk funktionel lingvistik. Desuden fremlægges et empirisk grundlag for designet i form af resultaterne af et aktionsforskningsprojekt og en sociologisk og lingvistisk analyse af folkeskolens afgangsprøveopgavesæt til fri skriftlig fremstilling og en vifte elevbesvarelser.

Karina Kiær beskriver i artiklen ”Spændinger mellem testdata og valg af læremidler. Et virksomhedsteoretisk perspektiv på læsevejledning i skolen”, hvordan hun har skygget fire læsevejledere. Målet var at anvende kulturhistorisk virksomhedsteori til at forstå, hvordan læsevejlederne navigerer i spændingsfelterne mellem testdata og anbefalinger omkring læremidler og læremiddelbrug til lærerne samt i rammerne for udøvelsen af vejlederfunktionen.

Til minde om Rune Hansen, vores ven og kollega, som blev taget
fra os i en alt for ung alder.

Stig Toke Gissel og Thomas R.S. Albrechtsen